تماس با ما

آدرس ECE واحد:   jassb@iauece.ir

 

*********************************************************************

شماره تلفن های واحد جاسب

ردیف

شماره تلفن های واحد

نمابر حوزه معاونت اداری و مالی

نمابرحوزه ریاست

۱

۰۸۶-۴۴۲۶۳۵۰۹-۱۳

۰۸۶-۴۴۲۶۳۵۵۵

۰۸۶-۴۴۲۶۳۵۱۲

۲

۰۸۶-۴۴۲۶۳۶۰۹-۱۲

   
۳

۰۸۶-۴۴۲۶۳۵۵۰-۵۸

   

شماره های داخلی

ردیف

حوزه نام و نام خانوادگی

داخلی

۱

عمران

آقای حسن کاظمی

۱۰۱

۲

باشگاه پژوهشگران جوان آقای محمدمهدی حمصیان ۱۰۶

۳

۴

معاون آموزشی دانشجویی

آقای دکتر محمود ربانی

۱۰۴

۵ مدیر گروه حقوق آقای محمد رضا معین

۱۰۵

۶

مدیر گروه کامپیوتر

آقای علی نوروزی

۱۰۵

۷

مدیر گروه برق آقای  وحید امیر

۱۰۶

۸

مدیر گروه مکانیک آقای حامد عدالتی

۱۰۶

۹

کتابخانه آقای سید مجتبی حسینی

۱۰۷

۱۰

مدیر آموزش

آقای سید مصطفی قاسمی

۱۰۸

۱۱

کارگاهها و آزمایشگاهها آقای سید ابوالفضل هاشمی

۱۱۰

۱۲

دفتر ریاست آقای مهدی اسمعیلی

۱۱۱

۱۳

کارپردازی آقای سید محمد حسینی

۱۱۲

۱۴

صندوق رفاه حسابداری آقای جواد حسینی

۱۱۳

۱۵

دبیرخانه نمابر آقای سید موسی نصرالهی

۱۶

دبیرخانه آقای سید موسی نصرالهی

۱۱۵

۱۷

فارغ التحصیلان آقای سلیمان بابایی

۱۱۶

۱۸

بایگانی آموزش

آقای سید علی استاد حسینی

۱۱۸

۱۹ خوابگاه دانشجویی آقای علی لطفی / آقای مسعود محمدی

۱۱۹

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************