پروپوزال

۱-۱-۱: فرم خام پروپزال  (لینک دانلود)

       ۱-۱-۲: مراحل تصویب پروپوزال

۱- درﯾﺎﻓﺖ فرم۱ (فرم خام  پروپوزال)  از ﺳﺎﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه به آدرس  http://iaujasb.ac.ir حوزه پژوهش و فناوری قسمت امور پایان­ نامه­ ها 

۲- ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و در صورت نیاز اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور ﺑﺎ تایید و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه

۳- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن­ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و استاد مشاور با هماهنگی مدیر گروه

۴- ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در ﭘﺎﯾﮕﺎه “ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎ، ایران داک” ﺑﻪ آدرس ­http://irandoc.ac.ir   در قسمت سامانه ­ها، سامانه پیشینه پیشینه پژوهش، ثبت که به آدرس ایمیل دانشجو ارسال می شود پرینت و پیوست پروپوزال تحویل داده شود.

۵- امضا استاد راهنما پایین گزارش پیشینه پژوهش ایران داک اخذ شود.

۶- تایید پروپوزال توسط استاد راهنما و استاد مشاور و اخذ امضاء ایشان در قسمت های مربوطه

۷- اخذ تاییدات (مهر و امضا) لازم در پروپوزال (آموزش، بایگانی و…)

۸- قراردادن فرم­های فوق در طلق و شیرازه و تحویل آن به حوزه پژوهش.

توضیحات:

الف: پروپوزال فاقد امضای استاد راهنما در هر قسمت بدون اعتبار می­باشد.

ب: امضاء اعضای شورای گروه، مدیر گروه و شورای پژوهشی توسط حوزه پژوهش انجام خواهد شد.

ج: طبق بخشنامه سازمان مرکزی، تا ۶ ماه پس از تصویب پروپوزال در شورای پژوهش، دفاع از پایان نامه ممکن نمی ­باشد

توجه:

۰ اﻣﻀﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور، ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه و… از ﻃﺮف، اﺳﮑﻦ ﺷﺪه،ﮐﭙﯽ و…. ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧیست

۰ﭘﺮوﭘﻮزال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه و با رعایت کامل اصول نگارش باشد. پیش از نگارش پروپوزال راهنمای تدوین و نگارش پایان نامه را از سایت دانشگاه دریافت و مطالعه نمایید. دقت کنید ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش، در ﺗﺮﮐﯿﺐ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﺻﻔﺤﻪ مشخصات و ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪات ﺗﻐﯿﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮدد. (در ﺻﻮرت ﺑﻬﻢ رﯾﺨﺘﮕﯽ ﻓﺎﯾﻞ word، ﻓﺎﯾﻞ pdf ﭘﺮوﭘﻮزال ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ، نشان دهنده شکل درست فرم می­باشد) (فایل  PDF و word پیوست)

۰ﭘﯿﺶ از اراﺋﻪ ﭘﺮوﭘﻮزال از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد با مراجعه به مدیر گروه ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﯾﺎ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور، اﺧﺬ ﮐﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ مشکل روﺑﺮو ﺷﻮد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه شخص داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

*****دسته ها*******

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************