روابط عمومی

آقای مهدی اسماعیلی

مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

شماره تماس: 08644263550

داخلی 111