رشته های دایر دانشگاه

               عنوان رشته و مقاطع تحصیلی واحد جاسب

 

 

کارشناسی ارشد

 

 
نام واحد ردیف عنوان رشته تحصیلی مقطع رشته تحصیلی  
 
جاسب 1 مهندسي عمران سازه كارشناسي ارشد  
جاسب 2 مهندسي عمران- آب و سازه هاي هيدوليكي كارشناسي ارشد  
جاسب 3 مهندسي عمران   مديريت ساخت كارشناسي ارشد  
جاسب 4 مهندسي عمران مهندسي زلزله كارشناسي ارشد  
جاسب 5 مديريت اجرايي (مدیریت کسب و کار) كارشناسي ارشد  
جاسب 6 مهندسي مكانيك تبديل انرژي كارشناسي ارشد  
جاسب 7 مهندسي مكانيك ساخت و توليد كارشناسي ارشد  
جاسب 8 مهندسي مكانيك طراحي كاربردي كارشناسي ارشد  
جاسب 9 مهندسي كامپيوتر- نرم افزار كارشناسي ارشد  
جاسب 10 مهندسي برق- سيستم هاي قدرت كارشناسي ارشد  
جاسب 11 مهندسي مكاترونيك كارشناسي ارشد  
جاسب 12 مهندسي برق- الكترونيك كارشناسي ارشد  
جاسب 13 مهندسي برق- سامانه هاي برقي حمل ونقل كارشناسي ارشد  
جاسب 14 مهندسي برق-الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي كارشناسي ارشد  
جاسب 15 مهندسي برق برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي الكتريكي كارشناسي ارشد  
جاسب 16 مهندسي برق- مدارهاي مجتمع الكترونيك كارشناسي ارشد  
جاسب 17 مهندسي  برق- سيستم هاي الكترونيك و ديجتيال كارشناسي ارشد  
جاسب 18 مهندسي برق افزاره هاي ميكرو و نانو الكترونيك كارشناسي ارشد  
 

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 

 
نام واحد ردیف عنوان رشته تحصیلی مقطع رشته تحصیلی  
جاسب 1 مهندسي عمران – عمران كارشناسي پیوسته  
جاسب 2 مهندسي اجرایي عمران كارشناسي ناپیوسته  
جاسب 3 مهندسي معماري كارشناسي پيوسته  
جاسب 4 معماري كارشناسي ناپیوسته  
جاسب 5 حقوق كارشناسي پيوسته  
جاسب 6 مهندسي مكانيك كارشناسي پيوسته  
جاسب 7 مهندسي تكنولوژي-تاسيسات حرارتي و برودتي كارشناسي نا پيوسته  
جاسب 8 مهندسي تكنولوژي مکانیک خودرو كارشناسي نا پيوسته  
جاسب 9 مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد كارشناسي نا پيوسته  
جاسب 10 مهندسي برق-  الكترونيك كارشناسي پيوسته  
جاسب 11 مهندسي برق- قدرت كارشناسي پيوسته  
جاسب 12 مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته  
جاسب 13 مهندسي تكنولوژي برق-قدرت كارشناسي ناپيوسته  
جاسب 14 مهندسي تكنولوژي برق-شبكه هاي انتقال قدرت كارشناسي ناپيوسته  
جاسب 15 مهندسي تكنولوژي كنترل ابزار دقيق كارشناسي ناپيوسته  
جاسب 16 مهندسي تكنولوژي كامپيوتر – نرم افزار كارشناسي نا پيوسته  
جاسب 17 مديريت بيمه كارشناسي پيوسته  
 

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

 

 
نام واحد ردیف عنوان رشته تحصیلی مقطع رشته تحصیلی  
جاسب 1 علمي كاربردي حسابداري كارداني پيوسته  
جاسب 2 حسابداري كارداني نا پيوسته  
جاسب 3 علمي كاربردي نرم افزار کامپیوتر كارداني پيوسته  
جاسب 4 كامپيوتر نرم افزار كارداني نا پيوسته  
جاسب 5 علمی کاربردی مكانيك خودرو كارداني پيوسته  
جاسب 6 علمي كاربردي الكتروتكنيك – برق صنعتي كارداني پيوسته