روابط عمومی

آقای مهدی اسماعیلی

مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

شماره تماس: ۰۸۶۴۴۲۶۳۵۵۰

داخلی ۱۱۱

*****دسته ها*******

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************