مدارک فارغ التحصیلی

مدارك لازم جهت فراغت از تحصیل :

1- چهار قطعه عكس 4*3 بدون پشت نویسی با وضعیت ظاهری مناسب
2- كپي آخرين مدرك تحصيلي با مهر بايگاني(اصل مدرك بايستي در پرونده باشد)
3- كپي از تمام صفحات شناسنامه وكپي كارت ملي پشت و رو
4- مبلغ 20,000 ریال به حساب  1951524250نزد بانک ملت  و ارائه اصل فیش مذکور (داشتن شناسه واریز خود برای این کار الزامی است )
5- فيش واریزی به حساب سيبا 0104460446004 بانك ملي به مبلغ:

كارداني 70,000 ریال

کارشناسی 150,000ریال

کارشناسی ارشد 170,000 ریال

دكتري حرفه اي و تخصصي 290,000 ریال

6 – در صورت مهمانی – انتقالی – معادلسازی مدارک و مجوز آن پیوست گردد. دانشجویان اخراجی در صورت داشتن مجوز ادامه تحصیل کپی مجوز پیوست گردد

7- در صورت افزایش سنوات ، تصویر مجوز پیوست گردد.

8- اصل و تصویر کارت پایان خدمت

9- تصویر سند پذیرش

10- تاییدیه تحصیلی

11- تصویر صورت جلسه دفاع برای مقاطع ارشد

12- تحویل اصل کارت دانشجویی و در صورت مفقود شدن واریز 70,000 ریال به شماره حساب 1951524785 نزد بانک ملت