مدارک و اقدامات بعد از جلسه دفاع

۱-۳-۱:  انجام اصلاحات داده شده درجلسه دفاع با هماهنگی استاد راهنما و داوران

۱-۳-۲:  یک نسخه از پایان نامه اصلاح شده پرینت و با مراجعه به آقای قاسمی چک نهایی جهت صحافی شود.

۱-۳-۳: نمره دفاع از آقای هاشمی و درجه آن از آقای قاسمی استعلام شود.

۱-۳-۴:  در صورت نداشتن مشکل نگارشی نسخه اصلاح شده، فرم مجوز صحافی جدید( در سایت دانشگاه) تکمیل و پس از امضای استاد راهنما، استاد مشاور، هیات داوران و آقای قاسمی تحویل حوزه پژوهش شود.

۱-۳-۵- سه نسخه از صورتجلسه دفاع (فرم صورتجلسه صحافی قرار گرفته در سایت دانشگاه) حاوی نمره و درجه دفاع به صورت تایپ و امضا شده توسط اساتید راهنما و داوران.  (قابل ذکر است دو نسخه در فایل Word و پایان نامه قرار داده شده و یک نسخه جهت ثبت نمره تحویل آقای قاسمی می شود. (توجه: حتما اخذ امضا توسط خود اساتید راهنما وداوران و فرمت فرم درست باشد)  (لینک دانلود)

*****دسته ها*******

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************