مدارک و اقدامات جلسه دفاع

 ۱-۲-۱: تهیه فرم شماره ۷ (اعلام آمادگی دفاع) از سایت دانشگاه: (توضیح : قسمت فوقانی فرم شماره ۷ مربوط به اطلاعات شخصی دانشجو به صورت تایپ شده و بعد از اخذ امضاء از استاد راهنما ، استاد مشاور ،آموزش ، مالی و صندوق رفاه حداقل سه هفته قبل از دفاع تحویل حوزه پژوهش شود)(لینک دانلود)

۱-۲-۲: تهیه فرم اظهار نظر داور از سایت دانشگاه و تکمیل و امضا آن توسط داوران و تحویل آن به پژوهش ۱۰ روز قبل از دفاع(لینک دانلود)

۱-۲-۳: تهیه فرم گزارش سه ماهه از سایت دانشگاه و تکمیل و تایپ آن (حداقل دو گزارش سه ماهه در بازه انجام پژوهش با هماهنگی استاد راهنما تکمیل و تایپ ودر روز دفاع به حوزه پژوهش تحویل گردد).(لینک دانلود)

۱-۲-۴: فرم تکمیل شده حضور در سه جلسه دفاع تایید شده توسط ناظر دفاع و مدیر گروه در روز دفاع تحویل حوزه پژوهش گردد.(لینک دانلود)

۱-۲-۵:  یک حلقه حاوی چکیده پایان نامه به صو رت word در روز دفاع تحویل حوزه پژوهش گردد.

*****دسته ها*******

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************