معاونت آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی

*****دسته ها*******

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************