معاونت آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************