معاونت اداری و مالی

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************