معرفی ریاست پژوهش و فناوری

 

دکتر حامد عدالتی 

رئیس اداره پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

شماره تماس: 08644263552

داخلی 106