معرفی معاونت اداری و مالی

آقای محمدرضا پناهیان

معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

شماره تماس: 08644263555

داخلی 103