معرفی معاونت اداری و مالی

آقای محمدرضا پناهیان

معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

شماره تماس: ۰۸۶۴۴۲۶۳۵۵۵

داخلی ۱۰۳

 

************************دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب بهمن ماه سال 1395***********************